Hyra BBB till ert evenemang?

Vår betalningen är avdragsgill då det räknas som sponsring, där vårt musicerande räknas som motprestation, se avsnittet nedan.
Exempel på vad ni kan hyra oss till: Mingel/Brunnsmusik, Bröllop, Invigningar, Prisutdelningar, Gudstjänster, Marknader, Julmusik.
Har ni önskemål eller behöver råd kring orkestersättning och musikval står vi gärna till förfogande via mail eller telefon.

Sponsring är avdragsgillt:

Utdrag från Skatteverkets Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring.
I inkomstskattelagen (1999:1229) , IL, finns inga särskilda bestämmelser om avdrag för sponsring. I 9 kap. 2 § IL stadgas att utgifter för gåvor inte får dras av.

Huvudregeln, 16 kap. 1 § IL, är att "Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster skall dras av även om de inte är sådana utgifter." Utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som reklam eller annan marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad samt forskning och utveckling. I 16 kap. IL finns särskilda bestämmelser för vissa av dessa utgifter. I 2 § finns bestämmelser om representation och i 9 § finns bestämmelser om forskning och utveckling.

Ett sponsringsavtal kan vara muntligt. Ett skriftligt avtal medför att sponsorn får lättare att redovisa innehållet i avtalet och därmed göra sannolikt att utgifterna är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

Avdrag för utgifter för sponsring medges om följande förutsättningar är uppfyllda:

För representationsutgifter finns särskilda avdragsbegränsningar, se avsnitt 3.3.7. För utgifter för forskning och utveckling krävs inte som villkor för avdragsrätt att sponsorn erhåller en direkt motprestation, se avsnitt 3.3.6.”