Stadgar Berga Brass
Berga Brass Band
Åkersberga
  Stadgar för Berga Brass Band (BBB)
Antagna 95 04 09

§1 ÄNDAMÅL:
BBB:s ändamål är:
 • att genom trivsam samvaro värna om spelglädje och gott kamratskap
 • att samla brassintresserade till regelbundna repetitioner.
 • att verka för ökat brassintresse, såväl i de egna leden som bland allmänheten.
 • att på lämpligt sätt vidareutbilda och höja den musikaliska standarden.
 • att låta BBB:s medlemmar stifta bekantskap med god brasslitteratur.
 • att ge offentliga konserter.
 • BBB är ett brassband av Engelsk typ.
 • BBB är politiskt obunden.
§2 MEDLEMSKAP:
Nya medlemmar kan tas in i BBB av dirigenten och styrelsen i samråd. Medlemmar kan också uteslutas efter samråd mellan dirigenten och styrelsen. Det förväntas att varje medlem regelbundet deltar i såväl repetitioner som andra framträdanden

§3 MEDLEMSAVGIFT:
Medlemsavgiftens storlek och sättet för dess erläggande beslutas av årsmötet.

§4 FÖRVALTNING:
BBB:s ekonomi och administration handhas av en styrelse som skall bestå av 5 (fem) ordinarie ledamöter samt 2 (två) suppleanter för dessa.
Styrelsen sammanträder på kallelse från Ordföranden.
Den är beslutsför om minst halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande.
I brådskande fall har ordförande och kassör tillsammans beslutsrätt.
BBB:s firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Dirigenten är ständigt adjungerad till styrelsen.


§5 REVISION:
En revisor och en revisorsuppleant skall finnas för granskning av kassörens räkenskaper. En tredje kan utses av ev. huvudsponsor eller anslagsbeviljande instans om denne så önskar.

§6 ÖVRIGA FUNKTIONÄRER:
En bibliotekarie skall hålla BBB:s notarkiv aktuellt och förse medlemmarna med behövligt notmaterial. Årsmötet kan utse fler funktionärer på begäran eller efter styrelsens förslag.

§7 VALORDNING:
Ordinarie styrelsemedlem väljs för en tid av 2 (två) år. Vid varje årsmöte väljs halva antalet ledamöter. Ordförande och kassör väljs separat av årsmötet - i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Styrelsesuppleanter, revisor och revisorsuppleant samt övriga funktionärer enligt punkt 6 väljs för en tid av 1 (ett) år.
Kommittéer och funktionärer för speciella uppdag kan tillsättas temporärt genom styrelsens försorg.


§8 VERKSAMHETSÅR, ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE -KALLELSE:
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.
Årsmöte skall hållas före februari månads utgång, och skriftlig kallelse skall vara medlem till handa minst två veckor före mötet.
Kallelse enligt ovan skall också utgå till extra föreningsmöte och till säsongens första repetition.

Extra föreningsmöte sammankallas då Styrelsen finner det nödvändigt, eller då det begärs av minst 5 (fem) föreningsmedlemmar.

Årsmötets dagordning skall uppta följande punkter:
 1. Öppnande, val av mötesordförande, sekreterare och 2 (två) justeringsmän
 2. Fråga om behörig kallelse.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Behandling av verksamhetsberättelse.
 5. Behandling av ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen.
 7. Val av Ordförande och Kassör
 8. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter.
 9. Val av styrelsesuppleanter.
 10. Val av Revisor och revisorsuppleant.
 11. Val av övriga funktionärer.
 12. Fastställande av årsavgift och uppbördstermin.
 13. Behandling av inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Mötets avslutande.
Röst vid årsmöte och föreningsmöte kan avges genom fullmakt.


§9 UPPHÄVANDE AV BESLUT:
För upphävande av tidigare sammanträde fattat beslut fordras minst 2/3 majoritet i berörd instans.

§10 MATERIALLÅN:
Medlem som av BBB lånat instrument - eller annat material skall vårda det väl. Om det förstörs eller förkommer kan medlem göras ekonomiskt ansvarig.
Medlem som lämnar BBB skall återställa lånat material.
Styrelsen kan besluta om hyra ska erläggas för lånade instrument.


§11 STADGEÄNDRING - UPPLÖSNING:
Beslut om stadgeändring eller om BBB:s upplösning fordrar för giltighet 2/3 majoritet vid 2 (två) på varandra följande möten, varav 1 (ett) skall vara årsmöte.

§12 AVVECKLING:
I händelse av BBB:s upplösning skall i samråd med anslagsbeviljande institutioner, beslutas om förvaring och eventuell disposition av dess tillhörigheter.

Vid avveckling är BBB:s Ordförande, Kassör och Sekreterare i sista hand ansvariga.
Webeditor: Gunilla Rudäng